Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Kamieniu

Szkoła Podstawowa w Kamieniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej piotrawin.sp-kamien.pl Szkoły Podstawowej w Kamieniu

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część dokumentów opublikowanych na stronie może być niedostępna cyfrowo z uwagi na opublikowanie ich przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).
 • Nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Strona powstała w styczniu 2021 roku i jest w trakcie dostosowywania.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marta Lorek, szkoła@sp-kamien.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 828 01 66.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa w Kamieniu mieści się w budynku zlokalizowanym w miejscowości Piotrawin nr 116, 24-335 Łaziska na działce nr ewid. 412/2. Do budynku prowadzą 4 wejścia:
 • główne od strony wschodniej (ze schodami z podjazdem dla wózków), które jest dedykowane dla wszystkich interesantów w tym również dla osób tych z dysfunkcją ruchową, do wejścia można bez żadnych ograniczeń z parkingu,
 • od strony zachodniej (ze schodami bez podjazdu dla wózków), które jest dedykowane dla uczniów,
 • od strony zachodniej (ze schodami z poręczą i podjazdem dla wózków) prowadzące bezpośrednio do zastępczej sali gimnastycznej,
 • od strony południowej (ze schodami bez podjazdu dla wózków), które jest dedykowane dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz interesantów Fili Gminnej Biblioteki i Domu Kultury znajdującej się w budynku szkoły.

Budynek jest współdzielony z Filią Gminnej Biblioteki  i Domu Kultury w Łaziskach, która zajmuje pomieszczenie nr 17 na parterze budynku.

 1. Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy podjeździe.
 2. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
 5. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 6. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.