Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

Po raz piąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2009-2017 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Wpisz swoje dane, zanim zaczniesz realizować szkolenie.

  1. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
  2. przesłać do 6 listopada 2023 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.plz dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10,  e-mail: bp@krus.gov.pl

Zasady przyznawania hulajnóg znajdują się na stronie internetowej Kasy w zakładce: konkursy i patronaty.

Formularz_zgłoszeniowy_-_losowanie_hulajnóg

zasady-przyznawania-hulajnog-2023

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY!

Na laureatów czeka 50 hulajnóg

PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” BĘDĄ MOGLI RÓWNIEŻ WZIĄĆ UDZIAŁ MIESZKAŃCY GMINY ŁAZISKA. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Ze wsparcia w ramach “Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”  mogą skorzystać tylko UCZNIOWIE (od “zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”) SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI zawarte w oświadczeniach załączonych do niniejszej informacji.

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego uczącego się niepełnoletniego dziecka lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość o zamieszkaniu w miejscowości, na terenie gminy w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Dziecko musi ZAMIESZKIWAĆ GMINĘ, W KTÓREJ DZIAŁAŁO NIEGDYŚ PPGR. NIEKONIECZNIE MUSI BYĆ TO TA SAMA GMINA, W KTÓREJ PRACOWALI CZŁONKOWIE RODZIN (KREWNI W LINII PROSTEJ) TJ. RODZICE, DZIADKOWIE, PRADZIADKOWIE/OPIEKUNOWIE PRAWNI Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO GODZ. 15.30, w pok. Nr 10 Urzędu Gminy Łaziska lub na Sekretariacie (pok. Nr 19). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w pokoju Nr 10, na Sekretariacie oraz poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Planowania Przestrzennego i Inwestycji w Łaziskach, nr tel. 81 827 69 27.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_którzy_ukończyli_18_rok_życia)

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

 

Szczepimy się

Zajęcia dla uczniów kl. I – III, realizowane treści służą kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz osób z najbliższego otoczenia. Głównym celem tych spotkań jest zwiększenie świadomości uczniów na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom. Tematyka zajęć jest ściśle związana z działaniami na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktyką zachorowań na inne choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem roli szczepień ochronnych.

List_Ministra_Zdrowia_do_dyrektorów_szkół,_nauczycieli,_rodziców_w_sprawie_szczepień_nastolatków

List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.