RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
osób znajdujących się na terenie monitorowanym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego Szkoła Podstawowa w Kamieniu z siedzibą w Piotrawinie 116, 24-335 Łaziska,, nr tel.: 818280166, adres  e-mail: szkola@sp-kamien.pl.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
i pracowników, ochrony mienia Szkoły. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 108a Ustawy  z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

  1. Obszar monitorowany

Monitoringiem wizyjnym objęto wejście główne do budynku, parking i wjazd do Szkoły, drugie wejście do szkoły, wejście do sali gimnastycznej, plac zabaw, wejście do oddziału przedszkolnego.

  • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przechowywane są przez 14 dni od dnia nagrania, a następnie są niszczone automatycznie poprzez nadpisanie zapisanego materiału nowym materiałem, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.   

  1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wejść na teren objęty monitoringiem wizyjnym.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Informacje o monitoringu

Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa odrębny regulamin wdrożony zarządzeniem Dyrektora Szkoły, który dostępny jest w siedzibie Szkoły.