RODO

Klauzula Informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Kamieniu z siedzibą w Piotrawin 116, 24-335 Łaziska, reprezentowana przez Dyrektora, e-mail: szkola@sp-kamien.pl.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Beatę Woroszyło
  z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:
 1. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 2. zawierania i wykonywania umów, co znajduje podstawę w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 • Administrator przetwarza również dane osobowe na podstawie zgód udzielonych przez osoby, których dane dotyczą, w zakresie i celach określonych w treści tych zgód, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Podane dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Szkoły.
 • Dane będą udostępnione także osobom odwiedzającym stronę internetową Administratora.
 • Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi
  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku zgody do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny
  do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda została udzielona.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz prawo
  do ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wykonania zadania publicznego lub sprawowania władzy publicznej – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych jest obowiązkowe, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego oraz w celu wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań Administratora. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie miało wpływ na brak możliwości realizacji celu, na który zgoda została udzielona.