PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” BĘDĄ MOGLI RÓWNIEŻ WZIĄĆ UDZIAŁ MIESZKAŃCY GMINY ŁAZISKA. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Ze wsparcia w ramach “Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”  mogą skorzystać tylko UCZNIOWIE (od “zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”) SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI zawarte w oświadczeniach załączonych do niniejszej informacji.

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego uczącego się niepełnoletniego dziecka lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość o zamieszkaniu w miejscowości, na terenie gminy w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Dziecko musi ZAMIESZKIWAĆ GMINĘ, W KTÓREJ DZIAŁAŁO NIEGDYŚ PPGR. NIEKONIECZNIE MUSI BYĆ TO TA SAMA GMINA, W KTÓREJ PRACOWALI CZŁONKOWIE RODZIN (KREWNI W LINII PROSTEJ) TJ. RODZICE, DZIADKOWIE, PRADZIADKOWIE/OPIEKUNOWIE PRAWNI Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO GODZ. 15.30, w pok. Nr 10 Urzędu Gminy Łaziska lub na Sekretariacie (pok. Nr 19). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w pokoju Nr 10, na Sekretariacie oraz poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Planowania Przestrzennego i Inwestycji w Łaziskach, nr tel. 81 827 69 27.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_którzy_ukończyli_18_rok_życia)

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *