PROJEKT EDUKACYJNY

„KROPKI, PASKI I ZYGZAKI – PRZEDSZKOLAKI ZNAJĄ TE ZNAKI”

Zmiany, jakie ciągle dokonują się w pedagogice, wymagają od nauczyciela stałego poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań edukacyjnych. Przykładem takiego rozwiązania, które należy traktować jako innowację pedagogiczną, jest realizacja w naszym oddziale przedszkolnym projektu edukacyjnego pt. „Kropki, paski i zygzaki – przedszkolaki znają te znaki”. 8 i 9 czerwca zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące II i III modułu: „Od paska do paska” i „Zygzaki w modzie”. Spełniły one swoją rolę w zaspakajaniu potrzeb rozwojowych dzieci w kontekście kompetencji kluczowych i dostarczyły im informacji o otaczającym świecie poprzez poszukiwanie i odkrywanie. Stworzyły warunki do myślenia, działania, obserwacji i przeżywania w określonej przestrzeni i sytuacji edukacyjnej.

Proste znaki plastyczne (paski, zygzaki) były inspiracją do doskonalenia umiejętności dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju. Były też sposobem komunikowania się z otoczeniem, w którym przedszkolaki dostrzegły paski i zygzaki w innym świetle niż zwykle. A ponieważ współczesny świat jest niemożliwy bez cyfrowych technologii, to te proste znaki graficzne spełniły rolę w rozwoju podstawowych umiejętności kodowania. Stały się dla dzieci elementem zabawy w tworzenie zaszyfrowanych informacji i odczytywanie już podanych. Inspiracją do przeprowadzenia zajęć były ułożone na tę okoliczność bajeczki: „Z paskami inaczej” i  „Modne zygzaki”. W ramach przypomnienia należy podać, że zajęcia dotyczące I modułu („Kropek nieskończenie wiele”) zostały przeprowadzone w pierwszym  semestrze.

Scenariusze zajęć opracowała Aleksandra Pogoda – wychowawca oddziału przedszkolnego.

 

Wychowawca Aleksandra Pogoda